משלבים תקשורת בקרה וביטחון
מספרנו החדש : 077-2715330
 
|
תנאי שימוש
|
צור קשר
|
English
תפריט תחתון

לקבלת Newsletterלקבלת Newsletter
שם מלא:
דוא"ל:
לצפיה בפרופיל חברה לחץ כאן

תנאי שימוש

תנאי הכניסה והשימוש
באתר האינטרנט WWW.BYNET-YESUM.CO.IL (להלן: "האתר")

להלן תנאים של חוזה משפטי מחייב בינכם לבין בינת יישום מערכות בע"מ ("בינת יישום"). על ידי כניסה ו/או שימוש באתר זה ("האתר") הינכם מביעים את הסכמתכם לכך, כי קראתם, הבנתם ואתם מסכימים להיות מחויבים וכפופים לתנאי האתר, כמפורט להלן ובאתר, ולנהוג בהתאם להם ובהתאם להוראות כל חוק וכי לא יהיו לכם ו/או למי מטעמכם כל תביעות כנגד בינת יישום מלבד טענות בגין הפרת הסכם זה. במידה ואינכם מסכימים לאמור לעיל, הנכם מתבקשים לצאת מהאתר ושלא להשתמש בו.
 
1.      אתם מצהירים ומסכימים, כי ידוע לכם ואתם מסכימים, שכל זכויות היוצרים, סימנים מסחריים, שמות מסחריים, פטנטים ושאר הזכויות המופיעות ו/או הגלומות והקשורות באתר ו/או בשרותים הניתנים על ידי בינת יישום בקשר עם אתר זה, לרבות כל הזכויות כאמור בכל המוצרים, התכנים, הידע,  והשירותים המוזכרים ו/או המוצעים על ידי בינת יישום באמצעות אתר זה ("המוצרים"), כפי שהם היום וכפי שיהיו בעתיד, הן רכושם הבלעדי של יצרני המוצרים ו/או בינת יישום ואין לכם ולא יהיו לכם כל זכויות ו/או דרישות ו/או טענות בקשר עם הזכויות כאמור.
 
2.  כל התכנים ו/או הידע ו/או העצות ו/או ההמלצות ו/או המוצרים המוצעים על ידי בינת יישום באמצעות אתר זה מוצעים וניתנים כפי שהם  “AS IS” ללא אחריות כלשהי מפורשת או מכללא כי הם נכונים ו/או שלמים ו/או כי הם עונים על צרכי המשתמש או כי יפעלו באופן כלשהו, ללא תקלות או ללא שגיאות, ו/או כי אינם מפרים פטנטים ו/או זכויות יוצרים ו/או סמנים מסחריים ו/או כל זכות קניין רוחני, למעט כמפורט במפורש בתנאי האחריות המוצעים על ידי היצרנים והמצורפים לכל מוצר. בינת יישום לא תהיה אחראית בקשר עם כל טעות, מחדל או השמטה באתר על תכניו. השימוש באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, הינו על אחריותך הבלעדית.
למרות האמור בכל מקום אחר, בינת יישום לא תישא בשום אחריות, במפורש או מכללא, במישרין או בעקיפין, לרבות תשלום בגין דמי נזק, לנזקים כלשהם, בין ישירים ובין עקיפים או תוצאתיים, שייגרמו לכם, ללקוח שלכם, או לכל צד שלישי אחר, או תשלום בגין הפסדים, אובדן רווחים, בין אם נבעו מהשימוש באתר זה ו/או חוסר יכולת להשתמש באתר זה ו/או מהסכם זה, או מדרך ביצועם, ו/או כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי שימוש במוצרים המוצעים באתר ו/או בנתונים שהופקו ממנו ו/או כתוצאה מבעיות הקשורות בשנת 2000 ו/או כתוצאה מהפרת פטנטים ו/או זכויות יוצרים ו/או סמנים מסחריים ו/או כל זכות קניין רוחני.
  
בכל מקרה לא יהיו בינת יישום ויצרני המוצרים אחראים כלפיכם, כל לקוח, או כל אחד אחר לנזקים תוצאתיים או עקיפים, לרבות הפסד רווחים והכנסות בקשר עם הסכם זה, לרבות נזקים גופניים לאדם או נזק כלשהו לרכוש, לרבות אם בינת יישום הוזהרה מראש על האפשרות של נזק אפשרי כאמור. האחריות המפורטת בסעיף זה ממצה את כל התחייבויות ואחריות בינת יישום על פי הסכם זה. בכל מקרה ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותה של בינת יישום בגין כל תביעה, או נזק בקשר עם הסכם זה מוגבלת כלפי כל גוף, חברה ו/או כל אחד ואחת לסכום של 2,000 $ (אלפיים דולר).
 
3. בנוסף ומבלי לפגוע בהגבלות של כל יצרן ויצרן, אינכם רשאים לערוך כל שינוי, הוספה, מחיקה, עדכון או שימוש לא מורשה שהם באתר ו/או בתוכנה אשר באתר, וכן, אינכם רשאים לערוך כל שינוי או שימוש שאינו מורשה בזכויות הקניין, סימני המסחר, הסודות המקצועיים ו/או כל מידע אחר המצוי באתר, לרבות הוספת וגריעת פונקציות ומודולים ו/או הינדוס לאחור של כל חלק מהמוצרים.
 
4. למרות שבינת יישום עורכת, מעת לעת, בדיקות של המידע המצוי באתר, חלק מן המידע והתכנים באתר מסופקים על ידי צדדים שלישיים. בינת יישום אינה אחראית לדיוק ו/או נכונות כל חלק מהמידע, ידע ו/או תכנים המצויים באתר ואשר סופקו על ידי צדדים שלישיים כאמור.
 
5. האתר עשוי לכלול  הפניות וקישורים לאתרי אינטרנט אחרים אשר אינם בשליטת בינת יישום. הקישורים וההפניות כאמור, מיועדים אך ורק לנוחיות הלקוחות. בכל מקרה, לא תהיה בינת יישום אחראית לכל מידע ו/או נתונים ו/או תכנים המצויים באתרי אינטרנט אחרים או אשר ניתן להגיע אליהם דרך אתרי אינטרנט אחרים, באמצעות הקישורים ו/או ההפניות אשר באתר כאמור, וכן לא תהיה בינת יישום אחראית ואינה מציגה בזאת כל מצג בקשר עם האיכות של כל מידע, שירות ו/או מוצר אשר באתרי אינטרנט אחרים, כאמור, ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו בקשר עם כל אתר אחר.
 
6. בינת יישום אוסרת בזאת על קישורים ו/או הפניות לא מורשים לאתר ו/או לכל חלק ממנו. בינת יישום שומרת על זכותה לבטל קישורים ו/או שימושים לא מורשים כאמור. בכל מקרה בינת יישום איננה אחראית לכל מידע, ידע ו/או תכנים באתרי אינטרנט אחרים, אף אם כלול בהם קישור ו/או הפניה, מכל סוג, לאתר.
 
7. היות שאין כל דרך להבטיח את המידע הנמסר באמצעות האינטרנט, מובהר בזאת כי בינת יישום אינה אחראית לכל הפרעה ו/או עיכוב בתקשורת דרך האינטרנט או לשינויים או אובדן מידע. הנכם אחראים לשמירה ולאבטחה של הסיסמא, זיהוי משתמש ו/או כל אמצעי זיהוי ו/או אימות הכלולים או קשורים בכניסה לאתר או לחלקים ממנו.
 
8. בינת יישום רשאית, מיידית, בכל עת ומכל סיבה על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לעדכן את האתר ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהמוצרים ו/או התכנים המוצעים באתר ו/או לשנות את המחירים של המוצרים המוצעים ו/או ולסגור את האתר ו/או לשנות את תנאי הכניסה לאתר ו/או לאפשר לגופים נוספים להיכנס לאתר ו/או לסיים את ההסכם, ולא תהיו זכאים לכל תמורה ו/או תשלום מכל סוג בגין כל שינוי ו/או סיום ההסכם כאמור. הנכם מסכימים ומתחייבים בזאת להיות כפופים ולמלא אחר כל השינויים והעדכונים כאמור, כפי שיהיו מעת לעת.
 
9. בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המפורטות באתר ובהסכם זה להוראות שהוסכמו עמכם במפורש ובכתב ובחתימת שני הצדדים יגברו האחרונות.
 
10. הדין החל על הסכם זה הוא הדין הישראלי והסמכות המקומית לדון בכל עניין בקשר עם הסכם זה ניתנת בזאת בלעדית לבתי המשפט בתל אביב-יפו.
 
11. במידה ובמקום כל שהוא באתר נוקטים בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה. כל הוראה באתר ובהסכם זה מתייחסת לשני המינים.
 

 
הדפסת סלשלח עמוד
שלח לחבר סגור חלון
*שם החבר:
*דוא"ל:
*שמי:
*דוא"ל שלי:
*הודעה:
נקה