AP – Access Point

נקודת הגישה המרכזית לתא אלחוטי המשמשת כגשר לתעבורת תקשורת אל מכשירים אלחוטיים וממנה. ה- AP מחבר גם מכשירים אלחוטיים לחלק הקווי של רשת ה- LAN.

בחזרה למילון המונחים
נגישות