Bandwidth

טווח תדרים (רוחב פס). בדרך כלל ההבדל בין הגבול העליון והתחתון של הטווח, הבא לידי ביטוי ביחידות התדר- HZ. הוא משמש לציון היכולת הפוטנציאלית של המדיום, המכשיר או המערכת. בכבלים נחושת וסיבים אופטיים רוחב הפס יורד עם הגדלת האורך.

בחזרה למילון המונחים
נגישות