Basic Link Test

תצורה של כבל אופקי עד 90 מטר ועד 2 מטר של כבל ציוד הבדיקה מהיחידה הראשית לחיבור בארון תקשורת ועד 2 מטר כבל ציוד בדיקה מהחיבור המרוחק ליחידה המרוחקת של הבוחן. אורך מקסימאלי הוא 94 מטר.

בחזרה למילון המונחים
נגישות