Bend Radius

רדיוס מקסימלי שניתן לכופף כבל בכדי למנוע נזק פיזי או חשמלי לכבל / סיב או לגרום להרעה בביצועי העברת התקשורת.

בחזרה למילון המונחים
נגישות