Bonding

חיבור קבוע להארקה של חלקים מתכתיים ליצירת נתיב מוליך חשמל שיבטיח המשכיות חשמלית ויכולת להוביל בבטחה כל זרם שעשוי להיות מוטל עליו.

בחזרה למילון המונחים
נגישות