Cable Labeling System

תכנית המותאמת לסימון ושילוט כבלים כדי לזהותם על בסיס ANSI / TIA / EIA-606, תקן ניהול לתשתית התקשורת של מבנים מסחריים. התוכנית מופעלת בעת זיהוי הכבל או החומרה המשויכת אליו.

בחזרה למילון המונחים
נגישות