Category

ANSI / TIA / EIA-568-C, התקן הצפון אמריקאי לכבלים, מתאר תכונות מכניות ומאפייני העברה או כבלים שזורים המסווגים לפי קטגוריות ייחודיות (למשל קטגוריה 5, קטגוריה 6 וכו‘).

ISO / IEC 11801, התקן הבינלאומי לכבלים ומסמכי סטנדרטיזציה מקומיים, מגדיר רכיבי כבילה על סמך פרמטרי ביצועי השידור של הכבלים השזורים, כגון הנחתה ואובדן מידע בטווח תדרים מוגדר.

בחזרה למילון המונחים
נגישות