Cold Aisle

מעבר שדרתי בו חזיתות ארונות השרתים פונות זו אל זו. זרימת האוויר המצונן מופנית לשדרה זו כך שתוכל לאחר מכן להיכנס לחזיתות הארונות בצורה יעילה ביותר.

בחזרה למילון המונחים
נגישות