CONOPS

Concept of operation – מסמך / תהליך המתאר את מאפייני המערכת המוצעת, יכולותיה, דרישות הלקוח וכיצד ניתן להשתמש ביכולות השונות של המערכת על מנת להתאימה לצרכי הפעולה של הארגון.

בחזרה למילון המונחים
נגישות