Crosstalk

רעש או הפרעה הנגרמים כתוצאה מצימוד אלקטרומגנטי מנתיב אות אחד למשנהו. ביצועי המפגש מתבטאים בדרך כלל בדציבלים.

בחזרה למילון המונחים
נגישות