CSI – Cold Supply Infiltration Index

CSI היא שיטת מדידה שנועדה לספק אינפורמציה חשובה אודות מצב הקירור של מרכזי נתונים. דליפה מהרצפה, בעיות איטום, אריחים חסרים, מערבולות אוויר וגורמים נוספים עלולים לגרום לאוויר החם ולאוויר הקר להתערבב אחד עם השני ולפגוע ביעילות תפקוד המתקן. אינדקס CSI מכמת את כמות האוויר החם שמתערבב עם אוויר קר במעברים ובאזורים השונים של מרכז הנתונים, טרם הכניסה לשרתים, ומודד את טמפרטורת הקירור בתעלות האוורור – טמפרטורה גבוהה מצביעה על אחוז גבוה של אוויר מעורבב ובעיה ביעילות האנרגטית. השיטה פותחה על ידי SynapSense – אחת החברות הגדולות בעולם התשתיות האלחוטיות למרכזי נתונים.

פורמולת חישוב CSI-
CSI (t) = Ttop (t) – Tref (t)
Thot (t) – Tref (t)
Ttop – server inlet temperature
Tref – CRAC supply temperature
Thot – server discharge temperature

בחזרה למילון המונחים
נגישות