Data Link Layer

שכבת הקו במודל שבע השכבות. אחראית על אספקת העברת נתונים אמינה מנקודה לנקודה בצורה של מסגרות ברשת LAN.

בחזרה למילון המונחים
נגישות