Dispersion

1. ברוב החומרים, פרמטרי ההתפשטות האופטית תלויים באורך הגל. התופעה גורמת להתרחבות הפולסים האופטיים ולמשך זמן ארוך יותר. שלושת סוגי הפיזור בסיבים אופטיים הם אפנון, חומר וגל מוביל.
2. הרחבת פולסי האור הנקלט לאורך הסיב.

בחזרה למילון המונחים
נגישות