Insertion Loss

1. אובדן הנובע מהכנסת רכיב תקשורת על קו השידור/קליטה.
2. במערכות סיבים אופטיים אובדן האות האופטי שנגרם כתוצאה מהכנסת רכיב, כגון מחבר, מצמד או ריתוך בנתיב אופטי רציף.

בחזרה למילון המונחים
נגישות