IP – Ingress Protection

ngress Protection הוא מקדם בעל שתי ספרות המגדיר את רמת האטימה במעטפת של ציוד חשמלי שמתחו הנומינלי אינו עולה על 1000 וולט בזרם חילופי (AC), או 1200 וולט בזרם ישיר (DC). מקדם זה נקבע לצורך תכנון ושימוש בציוד חשמלי בתנאי שטח שונים, הגנה על בני אדם ומניעת חדירה של אבק, לכלוך, מים ולחות לציוד חשמלי.

תקן ה-IP נקבע ע”י הנציבות האירופאית לתקינה אלקטרו-טכנית (CELENEC). מכון התקנים הישראלי (מת”י) אימץ תקן זה בתקן ישראלי – ת”י 981 (2007). הגרסה הבינלאומית המלאה לקוד הדירוג כוללת שלוש ספרות המייצגות את דרגת ההגנה כנגד גורם סביבתי מסוים. הספרה הראשונה מתייחסת לחדירת חלקיקים מוצקים והגנה מפני מגע מקרי, השנייה לחדירת נוזלים והשלישית לפגיעה חיצונית. הספרה האופיינית הראשונה מסומנת בספרות 1-6, ואילו הספרה השנייה מסומנת בספרות 1-8. ככל שהספרות גבוהות יותר, כך עולה גם רמת האטימות. כאשר אין צורך להגדיר ספרה, נהוג להשתמש באות X.

כמו כן, מגדיר התקן את רמת המיגון לבני אדם מפני גישה לתוך המארז/מעטפת של המוצר.תקינה זו, נפוצה בעיקר במחברי RJ45 המיועדים לרוב לתקשורת ומחברים אחרים הנדרשים לפעול בתנאי שטח מאתגרים.

בחזרה למילון המונחים
נגישות