MTTR

Mean Time to Repair הינו אחד ממדדי הביצוע הנפוצים ביותר לבחינת אמינותו ועמידותו של ציוד יצור. MTTR מציין את הזמן הממוצע אשר נדרש לתיקון תקלה ביחידה תפקודית והוא מדד אחד מבין שניים – השני הוא MTBF (זמן ממוצע בין תקלות), שמאפשרים למנהל המתקן לקבל נתונים חשובים אודות מצב האחזקה (Maintainability) והזמינות של המערכות. חלוקה של MTBF בזמן הכולל של MTBF+MTTR תציג את האפשרות של מערכת כלשהי לבצע את תפקידה בזמן מסוים ותחת תנאים מוגדרים מראש.

בחזרה למילון המונחים
נגישות