N+1 – Need plus one

מושג יתירות בו קיבולת מוגדרת לכלול קיבולת הפועלת בפועל פלוס מכשיר נוסף אחד כדי לאפשר המשך פעולה במקרה של כישלון של מערכת אחת בתצורה.

בחזרה למילון המונחים
נגישות