optical add/drop multiplexer

OADM – optical add/drop multiplexer הינו צומת ברשת האופטית. רכיבי OADM מאפשרים הורדה סלקטיבית של תחום תדרים חלקי (אורך גל) מתוך אות רחב-סרט המיועד ליעד אזורי, והוספה של אות צר-סרט חדש המשודר מיעד זה, במקומו של האות הנקלט. מימושים סטנדרטיים של רכיבי OADM המבוססים על מסנני אורך גל מאפשרים ניצול חלקי של רוחב הסרט ופוגעים בנצילות הספקטראלית. מגבלה זו נגרמת עקב מגבלות על חדות אזורי המעבר של מסננים אופטיים.

בחזרה למילון המונחים
נגישות