Optical Modulation

באפנון אופטי (Optical modulation) מקודד אות המידע על גבי מקור אור בצורה ישירה או חיצונית על ידי אפנן אופטי כדוגמת אינטרפרומטר מאך זנדר . דוגמה לאפנון ישיר של אור הוא פנס המשדר קוד מורס. אינטרפרומטריה היא משפחה של שיטות מדידה המאפשרות קבלת מידע מתבניות ההתאבכות של גלים, בדרך כלל גלים של השדה האלקטרומגנטי. למרות שאינטרפרומטרים ניתן עקרונית לבנות לכל תדר של הספקטרום האלקטרומגנטי השימוש העיקרי בהם הוא בתחום האופטי שבו תבנית ההתאבכות מתקבלת על ידי פיצול ואיחוד מחדש של אלומת אור. תבנית ההתאבכות שתתקבל באמצעות האינטרפרומטר יכולה לתת מידע על הפרש הדרכים האופטיות בין שתי הקרניים ביחס לאורך הגל של האור. בידיעת אורך הגל של האור ניתן למדוד שינויים זעירים בדרך האופטית ולהפך. אינטרפרומטריה היא אחת הדרכים המדויקות ביותר למדידת שינויים במרחק. ציוד למדידה מדויקת של טיב פני שטח או חישת ויברציה משתמש באינטרפרומטריה.

בחזרה למילון המונחים
נגישות