OSI model

מודל ארכיטקטוני בן שבע שכבות שפותח על ידי הארגון הבינלאומי לתקינה ומציג את הפעולות השונות הנדרשות על-מנת להעביר נתונים ברשת תקשורת, ואת הסדר בין הפעולות השונות. שבע השכבות הן: פיזי, נתונים, קישור, רשת, תחבורה, מושב, מצגת ויישומים.

בחזרה למילון המונחים
נגישות