OTDR

Optical Time Domain Reflectometer הוא התקן המשמש לאיתור כשלים בלינקים של סיב אופטי ברשת תקשורת. אופן פעולת ההתקן כוללת ייצור ושידור של סדרת פעימות אופטיות במהירות גבוהה בתוך הסיב. שינויים בתוך הסיב יוצרים פיזור אור אחורי (Back scatter) על-פי התפלגות ריילי (Rayleigh distribution). לאחר מכן הפעימות מוחזרות ל-ODTR שם נמדדת העוצמה שלהן. עוצמת האות שמוחזר מהווה אינדיקציה למיקום ולחומרת הכשל. ODTR משמש לא רק לאחזקה אלא גם להתקנה של קווי תקשורת אופטיים. בנוסף, גם רשתות טלפוניה בינלאומיות משתמשות ב-ODTR על-מנת לשפר את החיבורים בין הקווים.

בחזרה למילון המונחים
נגישות