PF – Power Factor

מקדם הספק (PF) הוא כלי שמאפשר למדוד את יעילות העברת ההספק של המעגל החשמלי לרשת העומס, לחשב את קיבולת ה-UPS החדש ועוד.
מקדם הספק בוחן את צריכת ההספק על ידי הציוד במתקן והוא מוגדר כיחס בין ההספק הממשי (P) להספק המדומה (S). שינוי מקדם הספק ניתן להשיג אך ורק על ידי שינוי הזרם. ככל שמקדם ההספק גבוה יותר, הדבר מצביע על ניצול טוב יותר של אנרגיה.
מקדם הספק ירוד גורם לשתי תופעות שליליות: הראשון: עליית זרם ברשת, וכתוצאה מכך עליית מפלי מתח והפסדי הספק בקווי העברה. הדבר פוגע בטיב האנרגיה החשמלית. השני: עקב עלויות זרם ברשת שטח החתך יוגדל וכך אביזרי הרשת יתייקרו.
נוסחת חישוב למקדם ההספק:
מקדם ההספק (PF) = הספק מלא (VA) / הספק אקטיבי (W)

בחזרה למילון המונחים
נגישות