Return Loss

אובדן החזר הוא מדד לשיקוף האות המשודר ומתרחש לאורך ערוץ התקשורת וקשור לאי התאמות חשמליות שונות לאורך הכבילה.

בחזרה למילון המונחים
נגישות