SEER – Seasonal Energy Efficiency Ratio

SEER הוא מדד המייצג את מקדם היעילות העונתי של מזגן. מדד זה משקלל את יעילות המזגן בטמפרטורות שונות ובעומסי חום חלקיים, ומבטא את היחס בין ההספק התרמי העונתי הממוצע של המערכת לבין ההספק החשמלי העונתי הממוצע הנדרש להפעלה. (על פי רוב מקדם היעילות העונתית גבוה יותר במזגנים בעלי תפוקה משתנה).

להלן יחסי המרה שונים:
• SEER = COP x 3.413 / 0.9
• SEER = 12 / (kW/TR * 0.9
• SEER = EER / 0.9

בחזרה למילון המונחים
נגישות