Set Point

במערכת בקרה, זהו הערך שלפיו משווים את המשתנה אשר עליו צריך לשלוט. נקודות הגדרת טמפרטורה ולחות נפוצות במערכת הקירור למרכז נתונים.

בחזרה למילון המונחים
נגישות