Single point of failure

SPOF (נקודת כשל יחידנית) הוא מונח המתאר רכיבים בודדים במערכת שלא ניתן לשחזרם ושתקלה בהם תגרום להשבתת המערכת כולה. מרכיב זה בא לידי ביטוי במקרה כשל של אחד או יותר במרכיבי החומרה או ברמת התוכנה: שיחזור מידע, מנגנוני רפלקציה ועוד. מערך ללא נקודת כשל בודדת (SPOF) מבטיח המשכיות תפעולית מלאה ברמת הגדרות המערכת ותפעול כלל היישומים בארגון במקרה של כשל משמעותי.

בחזרה למילון המונחים
נגישות