Transport Layer

השכבה הרביעית במודל שבע השכבות (פעולות השונות הנדרשות על-מנת להעביר נתונים ברשת תקשורת) האחראית על אספקת רובד איכותי ספציפי לתהליך העברת הנתונים.

בחזרה למילון המונחים
נגישות