Urban Computing

המונח Urban Computing שהוצג לראשונה בשנת 2004 מתייחס לתחום אינטרדיסציפלינרי שמפגיש בין מדעי המחשב לתחומים הקשורים לחיים האורבאניים המודרניים כגון תחבורה, איכות סביבה, כלכלה, אקולוגיה וסוציולוגיה. Urban Computing הוא גם תהליך רכישה, אינטגרציה ואנליזה של דאטה, כולל Big Data, שמגיע ממגוון רחב של מקורות שונים בשטח העירוני – חיישנים, התקנים, רכבים, בניינים ומקורות אנושיים, במטרה להתמודד עם האתגרים המרכזיים של כל עיר גדולה, ביניהם: זיהום אוויר, פקקים וצריכת אנרגיה מופרזת.

בחזרה למילון המונחים
נגישות