מתודולוגיה

כיצד אנו עובדים

כחברת פרויקטים, אנו משלבים בעבודתנו את מודל ה"מפל" (Waterfall) ומודל אג'ייל (Agile) לקידום הפרויקט והתאמתו לגודל והיקף הארגון, כל זאת במטרה להבטיח עמידה ביעדים, בלו"ז ובתקציב תוך חתירה מתמדת למימוש החזון של הלקוח ומתן יחס אישי.

סקר התנעה

מטרת סקר ההתנעה לשתף את בעלי העניין בפרויקט, חברי ועדת ההיגוי וצוות הפרויקט בפתרון תוכנית המימוש הראשונית.
הניסיון המצטבר שלנו מלמד ששיתוף בין הגורמים המעורבים בפרויקט תורם רבות להצלחת הפרויקט.
בסקר ההתנעה מוצגות דרישות הלקוח, ארכיטקטורה וקונספט הפתרון, תכנית עבודה עם לוח זמנים ואבני דרך עיקריות, תרשים גאנט (Gantt Master) עם חבילות עבודה (WBS) ותוצרים בפרויקט.
מנהל הפרויקט מציג תוכנית ניהול והקטנת סיכונים בשילוב פריסת תקציב הפרויקט וסקירת ניהול השינויים והתוספות.
השותפים בפגישת ההתנעה עתידים להתחייב להקצאת המשאבים בפרויקט, ובכך סקר ההתנעה תורם להתאמת תוכנית העבודה למשאבים והלו"ז של הפרויקט במטרה לספק את התוצרים במפרט הדרישה.

אפיון הפתרון

אפיון הפתרון כרוך בתכנון פלטפורמה טכנולוגית אשר מאפשרת גמישות לשינויים והרחבות בהתאם לצרכים המשתנים של הלקוח וצרכי השוק העסקי לרבות שיקולי תכנון בטווח הארוך.
שלב האפיון הראשוני (HLD) נועד לתכנון פתרון מותאם לאתרי הלקוח ובחינת היתכנות של הפתרון ברמת ארכיטקטורה, תשתיות תקשורת, רכיבי חומרה, ציוד, אביזרים, ממשקים, תוכנה ותצורת מערכת.
בשלב זה יוגדרו מדדי מעקב ובקרה בפרויקט, מחזורי פגישות סטטוס, תכנית בדיקות (QTP) וקריטריונים להצלחת בדיקות הקבלה (ATP).
שלב האפיון מחדד את תוכנית העבודה והמשאבים תוך טיוב לוח הזמנים והסרת חלק מהסיכונים כהכנה לסקר תכנון ראשוני (PDR).
סקר התכנון הראשוני (PDR) יוצג למשתתפים בפרויקט, יתעד את המלצותיהם והערותיהם לצורך עדכון התכנון לקראת סקר התכנון המפורט (CDR).

סקר תיכון מפורט

לאחר אישור מסמך סקר תכנון ראשוני, מנהל הפרויקט נערך לקראת סקר תכנון מפורט (CDR).
הכנות לסקר זה כוללים מסמך תכן מפורט (LLD) הכולל תכנון ארכיטקטורה מעמיק, רשימות ציוד ויצרנים, אפיון מפורט של הממשקים, תוכנית המימוש, תוכנית עבודה פרטנית, הקצאת קבלני משנה, ניהול תקציב, הסרת סיכונים, תכנון ביצוע מפורט, תרחישי בדיקות קבלה (ATP), תוכניות הדרכה ועוד.
סקר התכנון המפורט (CDR) מהווה תוכנית מפורטת לרכש, התקנות, הקמה, ביצוע, בדיקות ומסירה של הפרויקט. אישור הסקר על ידי הלקוח מתניע את תהליכי הרכש וההכנות להקמה וביצוע.
בשלב זה נסגרים כתב הכמויות (BOQ), רשימת היצרנים, הרכש ותוכנית הביצוע לקראת סקר תכנון מפורט (CDR).
לאחר הסקר, יתבצע סבב תיקונים ועדכונים לכדי מסמך חלוט מתאים לאישור הלקוח.

הכנות, הקמה וביצוע

לאחר אישור הסקר המפורט (CDR) תתבצע יציאה לרכש, עדכון תוכנית העבודה, עדכון משאבי הפרויקט לשלב ההכנות, ההקמה והביצוע.
במסגרת שלב זה ייערכו תדריכי בטיחות בעבודה לצוות ולקבלני המשנה ויובהרו נהלי הבטחת איכות.
תוצג תוכנית מעקב ובקרה להתקדמות הפרויקט, בקרה תקציבית לפרויקט, מעקב ובקרת תפוקות ותוצרים לרבות צמצום הסיכונים.
יוגש מסמך תרחישי בדיקות קבלה (ATP) לאישור הלקוח וייקבע מועד לסקר מוכנות לבדיקות (TRR).
בנוסף תתבצע היערכות לקראת הדרכות לתפעול המערכת והכנת תיעוד הפרויקט.
בשלב זה יוגדר המעבר מתקופת האחריות אל חוזה שירות ותחזוקה עם SLA מתאים למערכות.

בדיקות קבלה ומסירה

לטובת הרצת בדיקות קבלה ייערך סקר מוכנות לבדיקות (TRR) בחינת סביבת הבדיקות ותיעוד התקלות.
דרישות סף לשלב זה הן אישור הלקוח את תרחישי הבדיקות (ATP), הכנת סביבת בדיקות מתאימה, העמדת צוות לתיקוני תקלות והרצת סבבי בדיקות ותיקונים בהתאם לקריטריונים שהוגדרו כמדדי הצלחה.
לאחר סבב הבדיקות האחרון יתבצע עדכון שרטוטים, עדכון התיעוד הטכני של המערכת לקראת הקפאת תצורה ומסירה.
במקביל מתקיימות הדרכות ללקוח ונמסרים מדריכי הפעלה וספרי מערכת.
לאחר השלמת בדיקות הקבלה תוגדר גרסת הקפאת תצורה למערכת, יושלם תיעוד AS MADE והמערכת תיכנס אל תקופת האחריות.

מסירה ומעבר לשירות

לקראת סיום תקופת האחריות תועבר המערכת אל מחלקת השרות במסגרת חוזה שירות ותחזוקה לצורך תמיכה ברמות דרג א', דרג ב' ודרג ג'.
בשלב הגדרת חוזה השירות ייקבע SLA למערכות שהותקנו על מנת לקיים המשכיות עסקית ומניעת השבתה למערכות שהותקנו.
במסגרת תוכנית השירות תתבצע תחזוקה מונעת, תחזוקת שבר, החלפות ציוד ושדרוגים בהתאם לעדכניות ומצב הציוד אל מול תמיכת יצרני הציוד במסגרת הנדסת רכיבים כגון End-of-Life והגדרת ציוד תואם חלופי.
צוותי הנדסה, הנדסת שדה וצוות השירות תומכים בכל שלבי מחזור החיים של המערכות שסופקו ללקוח.
הצוותים עוברים הכשרות תקופתית לשיפור רמת המומחיות ולימוד המגמות הטכנולוגיות בעתיד בעבור שילוב מערכות Legacy ומערכות מתקדמות לטובת התמיכה והתחזוקה ללקוחותינו.

נגישות